Rozwój technologii cyfrowych i powszechny dostęp do szybkiego Internetu decyduje o konkurencyjnej przewadze rynkowej we współczesnym świecie.

W polskiej strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju budowę i utrzymanie sieci światłowodowych oraz integrację procesów tworzenia i utrzymania infrastruktury uznano za priorytetowe działania rządu. Postęp we wszystkich sektorach i dziedzinach gospodarki jest bowiem uzależniony od wykorzystania innowacyjnych technologii szerokopasmowych.

O modelach biznesowych funkcjonowania infrastruktury szerokopasmowej, usuwaniu barier administracyjnych i prawnych oraz wykorzystaniu techniki sztucznej inteligencji, debatowali uczestnicy 9 Forum Gospodarczego TIME, które odbyło się w Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu, największych firm teleinformatycznych i świata nauki.

Powszechne wykorzystanie technologii cyfrowych, szczególnie łączności za pośrednictwem szybkich sieci telekomunikacyjnych, warunkuje poprawę sytuacji w każdym sektorze i dziedzinie gospodarki. Umożliwia m.in. realizację koncepcji e-państwa (np. elektronicznego dowodu tożsamości), wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego, inteligentnej sieci energetycznej, niezawodnej komunikacji w czasie klęsk żywiołowych czy aktów terroru oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych.

W polityce cyfryzacji infrastruktury, koniecznym jest stworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy operatorami wszystkich typów sieci. Zmiany prawne powinny uwzględniać podział rynku na operatorską infrastrukturę światłowodową i dostęp do sieci. Innych kompetencji wymaga bowiem budowa infrastruktury, a innych obsługa klientów.

Dzięki takiemu podziałowi powstaną bardziej sprzyjające warunki do optymalnego wykorzystania potencjału inwestycyjnego firm prywatnych, do budowy powszechnej sieci bezprzewodowej 5G (1Gbps+). Jest to koncepcja wynikająca z przekonania, że sukces ogromnego wysiłku inwestycyjnego teleinformatyki komercyjnej, wymaga silniejszego podparcia infrastrukturą światłowodową, bez której dostęp bezprzewodowy nie zapewni potrzebnego pasma.

Uczestnicy Forum potwierdzali, że technologiczne przełomy w informatyce, oprogramowaniu i technice komputerowej wygenerują dalszy szybki wzrost popytu na pasma ogromnej pojemności. Do 2025 r. w Polsce mają być uruchomione komercyjne sieci internetu 5G, które będą w stanie obsłużyć 1000-krotnie większe zasoby danych niż obecne sieci 4G/LTE. Aby ten cel został osiągnięty należy ustanowić priorytet dla tego typu działań oraz uruchomić instrumenty finansowe i prawne, które będą zachęcały operatorów do podejmowania inwestycji w rozwój sieci światłowodowych.