Wyjazd na wymarzone wczasy za pasem. Portal Polskamowi.pl przypomina jak przygotować wyjazd by nie stał się koszmarem i co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak.

Informacje zawarte w ofercie

Najważniejszym i podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio z organizatorem turystyki lub pośrednio z agentem turystycznym lub pośrednikiem turystycznym, jest prawo do rzetelnej i jasnej informacji dotyczącej wszelkich elementów imprezy turystycznej.

Organizator lub pośrednik powinien udostępnić konsumentowi wszelkie niezbędne informacje dotyczące zorganizowanego wyjazdu w formie pisemnej, jeszcze przed zawarciem umowy. Mogą być one umieszczone w szczególności w: broszurach, folderach, katalogach. Podstawowymi danymi dla konsumenta są:

 • cena usługi turystycznej (albo przynajmniej sposób jej ustalania)
 • miejsce pobytu lub planowana trasa
 • rodzaj, klasa, kategoria lub charakterystyka środka transportu
 • położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania, np. hotelu
 • ilość i rodzaj serwowanych posiłków
 • informacje o ewentualnych programie zwiedzania i innych atrakcjach turystycznych objętych ofertą organizatora.

Co więcej, jeszcze przed zawarciem umowy, organizator turystyki ma obowiązek poinformować konsumenta o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, przepisach paszportowych i wizowych, sanitarnych oraz możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia.

UWAGA: Konsument powinien mieć świadomość, że wszelkie informacje udzielone mu przed podpisaniem umowy, a zawarte w katalogu czy folderze, wchodzą w skład zawieranej umowy.

Legalność działania biura podróży

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, konsument jeszcze przed popisaniem umowy, może sprawdzić legalność działania organizatora turystycznego. Informacje o tym czy dane biuro podróży działa legalnie (czy posiada wpis do rejestru) można uzyskać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na stronie www.turystyka.gov.pl.

Takie informacje można uzyskać także w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki lub w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na siedzibę organizatora.

Podpisanie umowy

Drugą kluczową dla konsumenta kwestią jest forma, w jakiej powinna być zawarta umowa. W przypadku wyjazdów zorganizowanych, umowa musi mieć bezwzględnie formę pisemną, a jej treść powinna zawierać poniższe wyczerpująco określać m.in.:

 • organizatora, numer jego wpisu do rejestru i dane osoby, która w jego imieniu podpisała umowę
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki
 • dokładny czas trwania wyjazdu
 • program całej imprezy (w tym rodzaj, jakość i termin oferowanych usług) np. informacje o środku transportu, o obiekcie zakwaterowania, programie zwiedzania, ilości i rodzaju posiłków
 • cenę całej imprezy (wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie zostały zawarte w cenie) oraz określenie okoliczności które mogą spowodować podwyższenie ceny
 • sposób zapłaty za usługę
 • informacje o ubezpieczeniu
 • sposób składnia reklamacji
 • termin powiadomienia konsumenta o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń.

Ponadto, organizator turystyki jest obowiązany przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, podać na piśmie nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu.

Zmiana istotnych warunków umowy lub jej rozwiązanie

Specyfiką wyjazdów zorganizowanych jest to, że bardzo często planowane są one z dużym wyprzedzeniem. Prawo przewiduje okoliczności, w których może dojść do zmian istotnych warunków umowy, z poszanowaniem interesów konsumenta.

Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić konsumenta, jeżeli przed rozpoczęciem realizacji usługi turystycznej zmuszony jest, z przyczyn od siebie niezależnych, do zmiany istotnych warunków umowy. Zmiany te mogą dotyczyć np. ceny, standardu hotelu, terminu wyjazdu). W takiej sytuacji konsument może w wyznaczonym czasie przyjąć proponowaną zmianę umowy lub odstąpić od umowy. Jeżeli konsument decyduje się na odstąpienie od umowy, otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń i nie ma obowiązku zapłaty kary umownej.

Natomiast, jeżeli to konsument chce zrezygnować z zawartej umowy (z powodu okoliczności leżących po jego stronie, niezależnie czy są to okoliczności zawinione przez konsumenta czy nie) zobowiązany jest on do zapłaty umówionej ceny. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z obecną linią orzecznictwa w Polsce praktyki biur podróży polegające na pobieraniu 100% wartości usługi w przypadku rezygnacji konsumenta zostały ograniczone. Konsument może zostać obciążony pewnymi kosztami odstąpienia od umowy, w szczególności przedsiębiorca może żądać zapłaty kary umownej i odszkodowania za poniesione szkody (np. przedpłaty za hotel, wykupiony bilet lotniczy na konkretne nazwisko).

Informacje podajemy za Europejskim Centrum Konsumenckim. Centrum działa na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

koniec części pierwszej.