TEST

 

Regulamin portalu internetowego POLSKA MÓWI

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU

 

 1. Portal internetowy POLSKA MÓWI który ma w zakresie działania serwisy i usługi ( patrz rozdział 2) udostępniony zostaje użytkownikom przez spółkę Polska  Mówi sp. z o.o. której siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Janka Muzykanta 60 ( 02-188 Warszawa ). Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy , Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645998 kapitał zakładowy 10.000 tysięcy złotych NIP 522-30-75-463 Spółka zwana jest dalej w regulaminie ,, POLSKA MÓWI ”
 2. Portal POLSKA MÓWI działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Regulamin ten określa ogólne zasady prawne korzystania przez użytkowników z Portalu.
 4. Użytkownicy w momencie korzystania z serwisów lub usług portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownicy Portalu POLSKA MÓWI są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu.
 6. Korzystając z portalu POLSKA MÓWI użytkownik automatycznie oświadcza i potwierdza że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Jednocześnie zobowiązuje się tym samym do przestrzegania jego postanowień.
 7. W ramach portalu POLSKA MÓWI działają udostępniane przez portal serwisy i usługi zarówno w domenie internetowej POLSKA MÓWI jak i jej subdomenach, a także innych nie wymienionych powyżej domenach. W momencie korzystania z innych domen obowiązują regulaminy lub inne dokumenty obowiązujące u podmiotów świadczących daną usługę. Portal POLSKA MÓWI zastrzega, że nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy osobą użytkującą Portal a osobą trzecią.
 8. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz użytkowników przez podmioty zewnętrzne określają umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.
 9. Niniejszemu regulaminowi podlegają wszystkie serwisy i usługi świadczone w Portalu POLSKA MÓWI za wyjątkiem usług i serwisów określonych w szczególnych regulacjach.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 1. Użytkownik portalu – każda osoba, która w jakikolwiek sposób będzie korzystała z Portalu Polska Mówi, lub ze wszystkich usług dostępnych w ramach Portalu.
 2. Portal Internetowy Polska Mówi , Polska Mówi jest to platforma internetowa składająca się z różnych narzędzi internetowych oraz stron internetowych funkcjonująca za pomocą sieci internetowej. Platforma ta jest wyłączną własnością spółki Polska Mówi.
 3. Materiały – całość materiałów informacyjnych i publicystycznych we wszelkich formach realizacji. A w szczególności stanowiące w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utwór.
 4. Partner- każdy z podmiotów, który współpracuje z Portalem Polska Mówi w ramach umowy.
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, które są dostępne w Portalu Polska Mówi w ramach, których użytkownicy mają dostęp do materiałów zamieszczanych przez Polska Mówi oraz korzystanie z funkcjonujących w ramach portalu mechanizmów informatycznych.

 

III ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU POLSKA MÓWI

 

Portal internetowy Polska Mówi udostępnia użytkownikom następujące usługi.

 1. Udostępnia użytkownikom materiały w zakresie i czasie przez nich wybranym poprzez urządzenia i aplikacje, którymi użytkownik się posługuje, poprzez strony internetowe POLSKA MÓWI oraz w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem wszystkich urządzeń mobilnych i kanałów RSS.
 2. Korzystanie z wyszukiwarek map pogodowych, kamer LIVE.
 3. Zamieszczanie materiałów na Portalu POLSKA MÓWI poprzez udostępnienie mu miejsca na serwerach.
 4. Korzystanie z kont poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z serwisów społecznościowych w ramach forów dyskusyjnych i czatów.
 6. Jeżeli szczególne regulacje dotyczące usługi lub serwisu niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej korzystanie przez Użytkownika z Portalu Polska Mówi jest bezpłatne.
 7. W Portalu prezentowane są treści informacyjne, publicystyczne oraz treści reklamowe.
 8. Treści reklamowe, które są zamieszczane w Portalu dotyczą usług i towarów Usługodawcy lub partnerów i stanowią integralną część Portalu Polska Mówi i prezentowanych w Portalu materiałów.
 9. Portal Polska Mówi zastrzega sobie prawo do ograniczania wybranym Użytkownikom dostępu do zawartych treści w Portalu w przypadku gdy Użytkownicy:
 10. Stosują sprzęt lub rodzaj oprogramowania, który ma wpływ na sposób odbioru treści, które są zamieszczone w Portalu
 11. Zamieszczają treści obraźliwe.
 12. Uwagi i zapytania kierowane do Portalu Polska Mówi należy kierować na adres:

redakcja@polskamowi.pl

 

 IV PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU POLSKA MÓWI

 

 1. Użytkownicy Portalu Polska Mówi zobowiązują się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami społecznymi i obyczajowymi.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści głoszących radykalne i skrajne postawy społeczne lub zawierające jakiekolwiek elementy dyskryminacji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania wulgaryzmów i treści uznanych za obraźliwe oraz niezgodne z dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści , które propagują wszelkiego rodzaju używki jak również linków do stron naruszających prawo, zawierających dane osobowe, adresy mailowe. Zobowiązuje się również do nierozpowszechniania treści pornograficznych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich ani dóbr osób trzecich.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu publikacje i materiały i jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Portalu do Portalu Polska Mówi treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wykonywanie testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa serwisów Portalu Polska Mówi jest działaniem nieuprawnionym.

 

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ UZYTKOWNIKA I USŁUGODAWCY

 

Użytkownik

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Portalu i za skutki wynikłe z tego użytkowania.
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń ,które występują w sieci internetowej, a w szczególności w zakresie włamań do systemu użytkownika, wszelkich przejęć haseł oraz zainfekowania systemu wirusem oraz wynikających z tego rodzaju wypadków szkód. Na każdego Użytkownika nakłada się obowiązek zachowania w poufności swojego hasła do określonych usług.

Usługodawca

 1. Usługodawca dołoży największej staranności, aby korzystanie z usług Portalu odbywało się zgodnie z powyższym regulaminem i spełniało jednocześnie wszystkie wymagania zawarte w regulaminach serwisów i usług powiązane z działaniem Portalu Polska Mówi.
 2. Usługodawca informuje, że mogą wystąpić problemy techniczne bądź ograniczenia wynikające z działania sprzętu komputerowego oraz mogą wystąpić problemy z dostępem do usług, serwisów.
 3. Usługodawca nie gwarantuje biorąc pod uwagę właściwości działania sieci internetowej oraz sprzętu komputerowego użytkownika niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do serwisów i usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do usług w portalu w przypadku stosowania przez tych użytkowników oprogramowania bądź sprzętu wpływającego na sposób i jakość treści prezentowanych w Portalu Polska Mówi.

 

VI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Portal Polska Mówi oraz wszystkie zawarte w nim utwory, bazy danych, znaki towarowe i ich zestawienie w Portalu Polska Mówi podlegają ochronie, która jest przewidziana w tym zakresie przepisami prawnymi, a szczególnie ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych./ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku/,ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku/, ustawie o ochronie baz danych /z dnia 27 lipca 2001 roku/.
 2. Użytkownicy portalu Polska Mówi korzystając z niego lub z jego baz danych nie nabywają do nich żadnych praw, ani licencji.
 3. Użytkownicy Portalu Polska Mówi mogą korzystać z portalu i zawartych na nim baz danych wyłącznie w ramach użytkowania, które przewidują przepisy zawarte w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, blokowanie, modyfikowanie oraz publiczne odtwarzanie i odtwarzanie w sieci, a także pobieranie i wtórne wykorzystywanie baz danych Portalu Polska Mówi.
 4. Każdy użytkownik, który zamieszcza materiały w portalu Polska Mówi oświadcza, że materiały te są wolne od wad fizycznych, a także od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Oświadcza też jednocześnie, że posiada wszelkie uprawnienia, a także zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Udostępniane do wykorzystania materiały w Portalu Polska Mówi nadesłane przez użytkownika nie spowodują naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.

 

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Portalu i za skutki wynikłe z tego użytkowania.
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń ,które występują w sieci internetowej, a w szczególności w zakresie włamań do systemu użytkownika, wszelkich przejęć haseł oraz zainfekowania systemu wirusem oraz wynikających z tego rodzaju wypadków szkód. Na każdego Użytkownika nakłada się obowiązek zachowania w poufności swojego hasła do określonych usług.

 

VIII DANE OSOBOWE 

 

 1. Każdy użytkownik korzystający z  Portalu Polska Mówi  może podać swoje dane osobowe, jeśli to jest niezbędne do świadczenia usług w Portalu Polska Mówi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 roku o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług elektronicznych.
 2. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. W celu wykorzystania danych osobowych Użytkownika w innym niż powyżej wymienionym zakresie i celu Usługodawca musi uzyskać zgodę Użytkownika w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Polska Mówi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Janka Muzykanta 60 /02-188 Warszawa/.
 4. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma także prawo do żądania poprawienia ich oraz żądania usunięcia ich.

Aby dokonać tych zmian należy zwrócić się drogą mailową na adres: redakcja@polskamowi.pl

W przypadku gdy dane takie są potrzebne do wykonania danej usługi usunięcie ich będzie potwierdzeniem rozwiązania umowy.

 

IX REKLAMACJE 

 

 1. Każdy z Użytkowników Portalu Polska Mówi ma prawo do reklamacji we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Polska Mówi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@polskamowi.pl.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od momentu jej wpłynięcia. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w mailu przez Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie wydłużenie terminu podanego powyżej w przypadku gdy reklamacja wymaga nietypowych działań lub natrafia na niezależne i niezawinione przeszkody od Usługodawcy. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość poproszenia Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Właściwym prawem do stosunków prawnych wynikających z korzystania przez Użytkowników z usług Portalu Polska Mówi jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług mogą być zakończone polubownie w drodze mediacji stron przed sądem polubownym konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku /Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz 1214/.
 3. Każda sprawa sporna między Usługodawcą, a Użytkownikiem Portalu Polska Mówi może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku kiedy obie strony wyrażą na to zgodę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie w zakresie dopuszczalnym przez prawo dokonywania zmian w regulaminie w tym przede wszystkim w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 5. O wszelkich dokonywanych zmianach w regulaminie Portalu Polska Mówi będą zamieszczane na stronie Portalu i od tego momentu stają się skuteczne. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Korzystanie z usług lub serwisów Portalu Polska Mówi po takiej zmianie stanowi akceptację Regulaminu przez Użytkownika.