Kanał YouTube
Kanał YouTube
Facebook

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
REPORTER 24 POLSKA MÓWI

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU

 

 1. Regulamin Reporter 24 określa zasady świadczenia usług w serwisie Reporter 24 przez portal Polska Mówi z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 02-188 przy ulicy Janka Muzykanta 60 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000645998 – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-30-75-463. Serwis zlokalizowany jest pod adresem internetowym http:/reporter24.polskamowi.
 2. Przedmiotem działalności serwisu reporter24 jest umożliwienie możliwości publikacji wiadomości tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, zdjęć i filmów użytkownikom w ramach serwisu reporter24 na portalu Polska Mówi. S
 3. erwis reporter24 udostępnia też użytkownikom możliwość korzystania z profilu reporter24.
 4. Każdy z użytkowników powinien przed skorzystaniem z usług serwisu reporter24 powinien uważnie zapoznać się z regulaminem reporter24. Użytkownik, który przesyła materiały do serwisu reporter24 poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdza drogą elektroniczną, że zapoznał się z treścią regulaminu reporter24.
 5. Każdy użytkownik zawiera z serwisem reporter24 umowę z chwilą rozpoczęcia korzystania z tego serwisu o nieodpłatnym korzystaniu z usługi. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez osobę użytkownika w każdym momencie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Rozwiązanie umowy z użytkownikiem, która dotyczy nieodpłatnego użytkowania serwisu poprzez zaprzestanie z korzystania z serwisu lub usunięcie konta.
 7. Portal Polska Mówi może rozwiązać umowę o nieodpłatnym korzystaniu z serwisów poprzez umieszczenie na stronie internetowej serwisu informacji o zaprzestaniu świadczenia tych usług. Termin wypowiedzenia jest miesięczny i jest ogłoszony na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

II DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 1. Materiały –wszelkie treści publikowane w serwisie reporter24 w dowolnej formie przesyłane  przez   użytkownika.
 2. Regulamin reportera24 regulamin stanowiący załącznik do regulaminu Portalu Polska Mówi określający szczegółowo prawa i obowiązki administratora portalu i użytkownika.
 3. Login – nazwa niepowtarzalna wybrana przez użytkownika umożliwiająca jego identyfikację w
 4. Konto –przestrzeń w sieci użytkownika serwisu, która jest dostępna po zalogowaniu się. Umożliwia użytkownikowi korzystanie z serwisu i wprowadzanie materiałów i aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług.
 5. Serwis reporter24 –serwis należący do administratora.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu reporter24, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

III WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU REPORTER24 POLSKA MÓWI

 

 1. Użytkownik może korzystać z serwisu reporter24 po zarejestrowaniu się w nim, a następnie po zalogowaniu.
 2. Rejestracja jest konieczna do założenia konta w serwisie reporter24. Rejestracja jest nieodpłatna i dobrowolna.

 

IV MATERIAŁY PRZESYŁANE OD UŻYTKOWNIKA SERWISU REPORTER24

 

 1. Każdy użytkownik przesyłając materiały do serwisu oraz zamieszczając je na swoim koncie wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną w czasie publikację na portalu Polska Mówi, a przede wszystkim w serwisie reporter24.
 2. Każdy użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnienie i wykonanie tych materiałów, aby każdy mógł mieć do nich dostęp. Nadawanie analogowe oraz cyfrowe.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku użytkownika oraz osób utrwalonych w zamieszczonych przez użytkownika materiałach.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych przez niego materiałów w celu promocji portalu Polska Mówi.
 5. Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, filmem, zdjęciem lub innym materiałem nadesłanym do reportera24 oraz przysługują mu prawa autorskie do przekazywanych materiałów i do ich prezentowania.
 6. Użytkownik przesyłając materiały, zdjęcia, filmy do reportera24 oraz zamieszczając je na swoim koncie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 7. Użytkownik zezwala i wyraża zgodę na przenoszenie praw i korzystanie przez osoby trzecie z materiałów, zdjęć i filmów przekazanych i zamieszczonych przez serwis reporter24.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW REPORTERA24

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu reporter24 zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami społecznymi.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Nie przesyłania materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne i inne.
 4. Nie rozsyłania spamu i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu reporter24.
 5. Przesyłając materiały w różnych formach użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez czas nieokreślony.

 

VI PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikacji bądź nie publikowaniu przesłanych materiałów. Administrator nie musi uzasadniać swojej decyzji. Ma również prawo do przerabiania materiałów, skracania oraz łączenia z innymi materiałami.
 2. Administrator jest uprawniony do ograniczenia ilości przesyłanych plików przez użytkownika.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do serwisu reporter24 użytkownikowi, który wykorzystuje serwis niezgodnie z regulaminem i działa w ten sposób na szkodę osób trzecich.
 4. Ma również prawo do zablokowania dostępu użytkownikom, którzy podają swoje hasło i login osobom nieuprawnionym jak również zamieszcza w serwisie programy i pliki, które mogą spowodować zakłócenie funkcjonowania serwisu.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


 

Zapomniałeś hasła?

Zarejestrowany? Zaloguj się


Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?