Szymon Kawalla to czołowy polski dyrygent, skrzypek, kompozytor i pedagog. Profesor zwyczajny – sztuk muzycznych. Koncertuje od 1966 w kra­ju i za gra­ni­cą dając ponad 7000 kon­cer­tów sym­fo­nicz­nych, ora­to­ryj­nych i ope­ro­wych. Na szczególną uwagę zasłu­gu­ją: trzy kon­cer­ty ora­to­ryj­ne dla Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, kon­cer­ty z oka­zji 5. i 10. rocz­ni­cy śmier­ci kró­la Belgii Boduina z udzia­łem kró­lo­wej Belgii Fabioli.