Liga Kobiet Polskich to organizacja z ponad stuletnią historią i tradycją. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin. Organizacja ta pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Ważną działalnością Ligi jest współtworzenie i weryfikacja aktów prawnych w zakresie równouprawnienia płci a także prowadzenie poradnictwa prawnego dla kobiet i rodzin.