O 23-latach działalności Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada rozmawiamy z jej prezeską Ireną Dawid-Olczyk.


Misją Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada jest:
1. Prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej związanej z handlem ludźmi w mediach, nieodpłatne publikowanie materiałów przestrzegających potencjalne ofiary i nieodpłatne kolportowanie ich w szkołach, urzędach pracy, placówkach granicznych, konsulatach,

2. Prowadzenie telefonu zaufania, który ma służyć informacją o zagrożeniach wynikających z decyzji podjęcia pracy za granicą oraz jest telefonem kontaktowym dla ofiar handlu ludźmi,

3. Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej ofiar handlu ludźmi,

4. Wspieranie ofiar handlu ludźmi w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości,

5. Pomoc prawna świadczona przez uprawnione do tego osoby i instytucje oraz nieodpłatne udzielanie informacji o takich osobach i instytucjach,

6. Prowadzenie szkoleń oraz przygotowywanie opracowań dla specjalistów i służb zajmujących się zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi,

7. Podnoszenie świadomości społecznej poprzez informowanie opinii publicznej o problemach społecznych wiążących się z problemem handlu ludźmi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.strada.org.pl